Bijscholingsjaar voor nieuwe wiskunde docenten van start!

Interview met Marcel Voorhoeve over project Docent vluchteling voor de Klas (DVDK): deze mensen zijn zeer gemotiveerd om van hun passie weer hun beroep te maken. 

Wat beweegt jou?
Marcel: Voor mij begon er een nieuwe periode toen ik stopte met werken in het onderwijs. Er was ruimte voor iets nieuws, waarbij ik mijn expertise kon inzetten. Dat nieuwe moest wel van betekenis zijn, allereerst voor anderen en daarna voor mijzelf. Ik werd op Plan Einstein gewezen, nam een kijkje en werd gevraagd om mee te werken aan het maken van een Social Sofa.
Dat sprak mij aan vanwege de hoop op verbinding van azc-bewoners en wijkbewoners, waar ik er één van ben. Ik ben uiteindelijk als een soort projectleider samen met mensen uit het azc en uit de wijk bezig geweest om die sofa tot een succes te maken.
Ook werd ik gevraagd om eens met een gevluchte wiskundedocent, een deelnemer van Plan Einstein, te praten en hem te vertellen over het Nederlands schoolsysteem en de manier waarop er in Nederland wiskundeles gegeven wordt. Deze docent bleek lid te zijn van een Whatsapp groep, waarin 100 gevluchte wiskundedocenten ervaringen uitwisselden.

Ik heb kennis gemaakt met Ömer, de beheerder van deze groep. Ömer had in Amsterdam deelgenomen aan Statushouders voor de Klas, een traject voor statushouders die interesse hebben in een baan in het onderwijs. Hij was door dit traject tot taalniveau B2 gekomen, maar het lukte hem niet om een baan als docent te krijgen. Hij was op dat moment onderwijsassistent op een middelbare school. Ömer gaf aan dat voor de mensen die al wel een onderwijsbevoegdheid hebben (dit gold voor 60 tot 70 procent van de leden van de whatsapp groep) zijn traject niet voldoende is om weer "van je passie je beroep te kunnen maken".

Dit besprak ik met Heleen, beleidsmedewerkster van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), die meteen uitriep dat hier een mogelijkheid lag om het probleem van het lerarentekort aan te pakken. Zo ontstond er in september 2020 een projectgroep waarbij ook VluchtelingenWerk en UAF betrokken raakten. Samen maakten we een plan om gevluchte wiskundedocenten te helpen en het Nederlandse lerarentekort te verkleinen. In deze periode heb ik veel geleerd over de route - en de obstakels op die route - die een vluchteling af moet leggen om uiteindelijk in ons land weer voor de klas te kunnen staan.

Kun je iets vertellen over je zoektocht naar mogelijkheden om het bijscholingsjaar van start te laten gaan?

Marcel: ¨De projectgroep heeft hard gewerkt aan een groot netwerk. Dagelijks was ik met LinkedIn bezig en inmiddels hebben we DVDK er als ¨bedrijf¨ aangemeld. Er waren veel enthousiaste reacties over de plannen en voor onderdelen ervan hebben de stichtingen Compositio Mathematica en Cocma financiering toegezegd. Zo kwam ik terecht bij de Hogeschool Utrecht (HU) en uiteindelijk bij het scholenverband LeraarinhetGooi. Tegen de zomer van 2021 werd ik gebeld door de projectleider van dat scholenverband, die over DVDK had gehoord en iets met vluchtelingen wilde doen. Het plan van DVDK vond het bestuur interessant en toen ging het snel. Na twee door de projectgroep georganiseerde informatiebijeenkomsten gaat een pilotgroep van 15 docenten in februari starten met een bijscholingsjaar aan de Hogeschool Utrecht, waarbij LeraarinhetGooi voor de financiën, stageplaatsen en goede begeleiding zorgt.¨

Marcel vindt dat we als maatschappij moeten investeren in het begeleiden van deze mensen naar duurzaam werk. ¨Het doel van DVDK is om docentvluchtelingen zo snel mogelijk na komst in Nederland in beeld te krijgen en hen te helpen en te motiveren om ook hier weer ¨voor de klas¨ te komen. Daarom is er een welkom-docent-app ontwikkeld met taallesjes, informatie over het onderwijs en het leraarsvak in ons land en zelfs colleges vakdidactiek. We koppelen aan elke docentvluchteling een vakmaatje en hopen dat het persoonlijk contact helpt om de lastige tijd in het azc door te komen en al vroeg de taal te verwerven. Dat is voor een docent natuurlijk heel belangrijk. En als het taalniveau B1 is, kan het bijscholingsjaar beginnen, waarbij UAF helpt met reiskosten en studiematerialen.¨

Hoe onderscheidt DVDK zich van SVDK (Statushouders voor de Klas)?

Marcel: ¨Bij DVDK is er vanaf komst in Nederland aandacht voor gevluchte docenten. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd keuzes voor hun toekomst kunnen maken en dan worden toegeleid naar een geschikt bijscholingstraject. In onze pilotgroep hebben de deelnemers allemaal een eerste- of tweedegraads bevoegdheid en zitten zij minimaal op taalniveau B1. Er doen nu 13 wiskundedocenten en 2 informaticadocenten mee. Statushouders voor de Klas is een oriëntatietraject dat op diverse hogescholen wordt verzorgd. De deelnemers hoeven niet bevoegd te zijn, zodat de weg naar werk als docent in Nederland voor deelnemers aan SVDK vaak een stuk langer is.

Ik hoop dat onze kandidaten voor de zomer allemaal op taalniveau B2 zitten en daarna verder zullen doorgroeien. Na de zomer worden zij verder begeleid richting een betaalde stage of aanstelling. In die periode zal er nog aandacht zijn voor verdere taalontwikkeling, vakdidactiek en worden deze mensen intensief gecoacht.¨

Wat zijn je doelen voor 2022?

Marcel: ¨Ik wil dit jaar actief zijn in de regiegroep die het bijscholingsjaar aanstuurt. Samen met de projectgroep hoop ik nog wat aanvullende activiteiten in gang te zetten. We nemen de 15 deelnemers mee op verkenning, bijvoorbeeld naar een Escher expositie of het Nemo Science Museum.

Verder probeer ik bij het Ministerie voor elkaar te krijgen dat er geïnvesteerd wordt in het duurzaam aan het werk krijgen van deze statushouders. Er is regie nodig om al die betrokkenen samen te laten werken: VluchtelingenWerk, UAF, COA, gemeenten, hogescholen, universiteiten. Als we onze gemotiveerde nieuwe landgenoten voor de klas willen hebben, moeten we af van de onzekerheid of er voor docentvluchtelingen een SVDK-traject kan starten. Ik hoop dat onze pilot ertoe leidt dat deuren openen die nu nog gesloten zijn. En dat we gemeentes laten zien dat de nieuwe inburgeringswet gouden kansen biedt voor deze beroepsgroep. Net als de 15 docentvluchtelingen ben ik er erg blij mee dat we nu van start kunnen gaan!¨

Wil je meer weten over DVDK en de verschillende onderdelen van dit project? Klik hier:

www.nvvw.nl/werkgroepen/welkom/dvdk/

en

www.linkedin.com/company/dvdk-docentvluchteling-voor-de-klas/

7 februari 2022