FAQ

Wat is Plan Einstein?

Plan Einstein is de naam voor de innovatieve aanpak van de gemeente Utrecht op het gebied van opvang en integratie van asielzoekers. Aan de Einsteindreef heeft het COA een opvanglocatie voor asielzoekers. In hetzelfde gebouw wonen ook jongeren. Er worden cursussen gegeven voor gemengde groepen asielzoekers en wijkbewoners. De jongeren hebben een band hebben met Overvecht. Ze zetten zich in voor de wijk en voor de asielzoekers. Plan Einstein wordt een plek in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten, waar nieuwe sociale contacten worden gelegd en waar mensen verder kunnen met hun leven.

Wat is innovatief aan het project?

Dit is een project met een vernieuwende aanpak van de gemeente Utrecht en een aantal samenwerkingspartners. Plan Einstein staat voor samen leven, samen leren. Vanaf eind februari wonen hier asielzoekers die in verschillende stadia van hun procedure zitten. In het complex wonen nu al 38 jongeren die een binding hebben met Overvecht. Zij willen zich inzetten voor de asielzoekers en voor de wijk. De jongeren gaan activiteiten organiseren voor de wijk en de asielzoekers. Bijvoorbeeld in de speciale ‘Broedplaats’ ruimte in het gebouw. In Plan Einstein kunnen asielzoekers en wijkbewoners cursussen zakelijk Engels en ondernemerschap volgen. Na de cursus ondernemerschap kunnen de cursisten coaching en bemiddeling krijgen voor kennismaking bij bedrijven en organisaties om concrete plannen verder uit te werken.

In andere steden zie je dat asielzoekers die al een status hebben samen wonen met andere bewoners zoals jongeren. Het samen leven, samen leren van asielzoekers die nog geen status hebben maar vanaf dag 1 bezig zijn met hun toekomst maakt Plan Einstein vernieuwend. Onderdeel van de vernieuwende aanpak is ook dat Utrecht zich sterk maakt dat asielzoekers met een verblijfsvergunning die in de stad worden opgevangen zoveel mogelijk in de stad of regio blijven. Hierdoor bouwen ze sneller een eigen netwerk op, wat hun integratie bevordert. De cursussen die ze op Plan Einstein kunnen volgen en het netwerk kan kansen van vluchtelingen en wijkbewoners op een betere toekomst te vergroten, ongeacht hun status en ongeacht waar die toekomst ligt.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Plan Einstein?

Staat uw vraag niet in deze pagina?

Voor vragen over Socius, de woonruimtes en de Incubator kunt u mailen naar info@plan-einstein.nl.

Voor algemene vragen, persberichten en overige verzoeken kunt u mailen naar pr@plan-einstein.nl of bellen naar 0640778094.

Overdag kunt u ook bellen met Socius, 030-3020364.

Hoelang duurt het project?

De jongeren en asielzoekers wonen er tot november 2018. Daarna wordt het project afgerond.

Hoeveel mensen kunnen er wonen?

Er wonen sinds 1 november 2016 38 jongeren. Eind februari komt de eerste groep volwassen asielzoekers. Deze eerste groep bestaat alleen uit volwassenen en echtparen. Gezinnen met kinderen komen als alle bouwvakkers weg zijn. Vanaf mei 2017 is het gebouw helemaal klaar. Dan er maximaal 400 asielzoekers. Het gaat om gezinnen, mannen en vrouwen.

Hoelang wonen de asielzoekers in de opvang?

Hoelang bewoners in de opvang blijven, is afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin ze zich bevinden. De een heeft al een status en is in afwachting van woonruimte. De ander heeft nog gesprekken over een mogelijke verblijfsvergunning en weer een ander wacht op terugkeer naar land van herkomst. Utrecht heeft wel afspraken gemaakt met het COA om asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, zoveel mogelijk binnen Utrecht en anders naar de regio te laten doorstromen voor hun huisvesting. Dat is beter voor hun sociale contacten en de integratie. De kinderen kunnen dan zoveel mogelijk op dezelfde school blijven.

Welke cursussen zijn er? En voor wie zijn die cursussen?

De Volksuniversiteit geeft cursussen (zakelijk) Engels. Het Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van de Universiteit Utrecht) geeft cursussen (internationaal) ondernemerschap. Het gaat bij het laatste om 8 trainingsdagen in twee maanden met daarbij veel ruimte voor zelfontplooiing. De cursussen zijn voor asielzoekers én buurtbewoners van Overvecht. Na de cursus ondernemerschap kunnen de cursisten coaching en bemiddeling krijgen van de Social Impact Factory voor verdere uitwerking en kennismaking bij bedrijven of organisaties om plannen aan de werkelijkheid te toetsen.. De eerste cursussen starten 7 februari. Als u ook wilt meedoen, kunt u dit melden bij Liesbeth Maats van het wijkbureau, l.maats@utrecht.nl. Het aantal plaatsen voor iedere cursus is beperkt, daar moet u wel rekening mee houden.

Wanneer worden de cursussen gegeven en hoeveel tijd kost het volgen van een cursus?

De cursussen worden overdag gegeven. Het gaat om een halve dag training en ongeveer een halve dag voor de opdrachten of uitwerkingen per week. Een cursus duurt ongeveer 2 maanden. De geplande data vindt u hier.

Kan iedereen meedoen aan deze gratis cursussen?

De cursussen zijn voor asielzoekers en voor (buurt)bewoners van Overvecht. Het aantal deelnemers per module is beperkt, want de cursus is wel intensief. Bij teveel aanmeldingen bespreken het Wijkbureau van de gemeente Utrecht, Vluchtelingenwerk en wijkpartners welke mensen als eerste in aanmerking komen.

Kan ik ook in aanmerking komen voor een woning in Plan Einstein?

Op dit moment zijn alle woningen voor jongeren verhuurd. Er kan na verloop van tijd een plek vrij komen. Heb je interesse dan kun je je aanmelden voor de wachtlijst of mailen naar info@plan-einstein.nl. Overdag kunt je ook bellen met Socius, 030-3020364.

Welke partijen zijn betrokken bij Plan Einstein?

De partners waarmee de gemeente Utrecht samenwerkt zijn SOCIUS Wonen, Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van de Universiteit Utrecht), de Volksuniversiteit, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en de Social Impact Factory. Deze Social Impact Factory bouwt aan een netwerk sociaal ondernemers. De Universiteiten van Oxford en Roehampton onderzoeken de impact en de resultaten van het project op de wijk en de stad. Daarnaast werkt de gemeente Utrecht samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor de uitvoering van Plan Einstein betrekt de gemeente ook waar dat aanvullend zijn kan andere wijkpartijen, zoals WIJ 3.0, JoU, Wijk en Co, DOK 030, STUT theater en de klankbordgroep Einsteindreef, waarin bewoners van Overvecht vertegenwoordigd zijn. Vrijwilligersorganisaties waarmee de gemeente (indirect) samenwerkt binnen Plan Einstein zijn onder andere Welkom in Utrecht, New Dutch Connections, New Dutch Connections, New Neighbours, en de Vrijwilligers Centrale Utrecht. Het is de bedoeling dat Vluchtelingenwerk regie houdt op het aanbod, zodat er een goede afstemming ontstaat en een mooi aanbod.

Is er een overzicht van activiteiten in Plan Einstein?

Activiteiten voor de buurt plaatsen we op deze site onder Nieuws. De activiteiten komen ook in de digitale nieuwsbrief Overvecht. U kunt zich hier via aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Wat gebeurt er nog meer in het gebouw aan de Einsteindreef?

De activiteiten in Plan Einstein zijn erop gericht dat dit een plek in de wijk wordt waar mensen elkaar ontmoeten, waar geleerd wordt en nieuwe sociale contacten worden gelegd. Hier werken de mensen aan hun toekomst, ongeacht hun status of waar die toekomst ligt. Er zullen mogelijk meer vrijwillige activiteiten plaats vinden in afstemming met de partners van plan Einstein, waar afhankelijk van het soort activiteit gekeken wordt waar dit kan plaats vinden.

Plan Einstein krijgt vanwege de vernieuwende aanpak van ‘samen leven en samen leren’ Europese subsidie. Waar wordt dat geld aan besteed?

De Europese subsidie wordt in 2017 en 2018 besteed aan de locatie en alle activiteiten en cursussen en begeleidingstrajecten binnen Plan Einstein en de middelen die nodig zijn om dit te realiseren. Er zijn ook financiële middelen voor (gezamenlijke) activiteiten voor de wijk. Ook wordt er onderzoek naar de vernieuwende aanpak van samen leven samen leren gedaan zodat ook anderen na afloop van Plan Einstein kunnen leren.

Waar vind ik informatie over deze Europese subsidie?

Het innovatieve karakter van Plan Einstein heeft erkenning kregen van de Europese Commissie. Plan Einstein is als pilot aangewezen en krijgt subsidie vanuit het Urban Innovative Actions programma. De Europese Commissie vindt de Utrechtse aanpak van samen leren, samen leven en integratie vanaf dag 1 een voorbeeld voor andere steden in Europa. Hier leest u meer over de toekenning van de subsidie.

Hier leest u meer over Urban Innovative Actions. Gemeenten met vragen kunnen ook mailen met Vluchtelingenvragen@utrecht.nl

Kan ik Plan Einstein bezoeken?

Zowel de jongeren als de asielzoekers in Plan Einstein hebben recht op privacy. Hun woongedeelte is dus niet vrij toegankelijk. De ‘broedplaats’ voor activiteiten is op bepaalde tijden wel open. Voorjaar 2017 komt er op de locatie een evenement voor de wijkbewoners die nader kennis willen maken met de bewoners van Plan Einstein. Geïnteresseerden vragen wij de digitale nieuwsbrief en de site van Overvecht in de gaten te houden voor andere activiteiten voor wijkbewoners.

Wat is de rol van het COA in Plan Einstein?

Het COA is eerst verantwoordelijke voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in het gebouw. Het COA werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De cursussen en activiteiten binnen Plan Einstein zijn aanvullend op het programma van het COA. Aan Plan Einstein werken de gemeente Utrecht, de Plan Einstein-partners en maar ook het COA samen.

Wat is de rol van Socius bij Plan Einstein?

Socius is een jongerenhuisvester die maatschappelijk vastgoed en kantoren geschikt maakt voor met name kamerbewoning. Binnen deze projecten zoekt Socius altijd naar mogelijkheden om haar projecten een ‘maatschappelijk effect’ mee te geven, die een meerwaarde heeft voor iedereen. Het doel is betaalbare woonruimtes te realiseren met een hoog maatschappelijke rendement met grote wederzijdse betrokkenheid. Die formule heeft geleid tot succesvolle projecten in onder andere Utrecht, Amsterdam en Wageningen met in totaal meer dan 1.200 wooneenheden.
Binnen Plan Einstein zijn de jongeren geselecteerd op hun bereidheid iets te willen betekenen voor de omliggende wijk Overvecht en de vluchtelingen die tijdelijk opgevangen zullen worden in Plan Einstein. De jongeren dragen bij aan een prettige leefomgeving door het organiseren van activiteiten en simpelweg door een goede buur te zijn voor buurt- en wijkbewoners en mensen in de opvang. Het gaat dan vooral om activiteiten zoals koken samen met de buren, eten, muziek, sport met als streven natuurlijk gezelligheid. Samen zullen zij zich met buurt, de aan Plan Einstein deelnemende organisaties en de gemeente Utrecht inzetten om zowel voor (jonge) Overvechters als voor vluchtelingen een bijdrage te leveren aan een beter toekomstperspectief.

Wat is de rol van VluchtelingenWerk Midden-Nederland in Plan Einstein?

Voor VluchtelingenWerk Midden-Nederland (VWMN) is het project Plan Einstein een waardevolle aanvulling op tal van werkzaamheden. Landelijk behartigt VluchtelingenWerk Nederland (VWNL) de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat doen ze door collectieve belangenbehartiging, draagvlakverbreding en individuele begeleiding. VluchtelingenWerk Nederland begeleidt asielzoekers bij hun toelatingsprocedure en statushouders bij de gezinsherenigingsprocedure en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Voor Plan Einstein gaat VluchtelingenWerk Midden-Nederland de onderwijs- en beroepsachtergrond van asielzoekers en vluchtelingen in kaart brengen, de vrijwillige activiteiten coördineren en de vrijwilligers trainen. Door asielzoekers en vluchtelingen al in een vroeg stadium de mogelijkheid te bieden te participeren in de Utrechtse samenleving door opleidingen, contacten met wijkbewoners en deelname aan activiteiten, hebben zij betere toekomstmogelijkheden in Nederland of (bij de wederopbouw) in hun land van herkomst.

Wat is de rol van Utrecht Center for Entrepreneurship in Plan Einstein?

De inzet en aanpak van Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van de Universiteit Utrecht) is gericht op persoonlijke groei van mensen door kennisvermeerdering. De UU biedt mensen in de opvang en wijkbewoners cursussen internationaal ondernemerschap. Vluchtelingen zijn vaak ondernemende mensen die met behulp van deze cursussen in welk land dan ook kunnen werken aan economische zelfredzaamheid. Deze cursussen helpen ook wijkbewoners kansen en vaardigheden te ontwikkelen om een eigen bedrijf op te kunnen zetten.

Wat is de rol van de Volksuniversiteit Utrecht in Plan Einstein?

De cursussen (zakelijk) Engels die de Volksuniversiteit Utrecht op verschillende niveau’s aanbiedt, helpen asielzoekers en wijkbewoners om snel een gezamenlijke taal met elkaar te hebben. Heel veel mensen spreken al een beetje Engels. Zo kunnen ze sneller met elkaar omgaan. In de cursussen internationaal ondernemerschap wordt veel gebruik gemaakt van de Engelse taal, die een wereld handelstaal is, en met zakelijk Engels wordt zo voor iedere deelnemer iets bijzonders toegevoegd. Asielzoekers kunnen zo actief te bouwen aan hun toekomst: ongeacht in welk land die toekomst ligt. Wijkbewoners kunnen door deelname aan de cursussen ook hun horizon vergroten. Bovendien is het samen leren ook een manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te helpen. Toetsen op de beheersing van de taal leveren internationaal erkende certificaten op die mooi zullen staan op iedere CV en ook nog eens heel praktisch zijn.

Wat is de rol van de Social Impact Factory in Plan Einstein?

De inzet en aanpak van de Social Impact Factory is gericht op het samenbrengen van (sociaal) ondernemers, overheden, organisaties en initiatieven en koppeling van Utrechtse ondernemers en werkgevers aan de cursisten ondernemerschap. De Social Impact Factory zorgt bijvoorbeeld voor coaching en bemiddelt voor kennismakingsperiodes bij bedrijven en organisaties. In Utrecht werkt de Social Impact Factory voor meer groepen dan alleen vluchtelingen. Wijkbewoners die deelnemen aan de cursussen kunnen dus ook goed aansluitend instromen bij de Social Impact Factory.

Wat is de rol van universiteiten van Roehampton en Oxford?

De universiteiten van Roehampton en Oxford doen samen onderzoek naar het vernieuwende concept van samen leven en samen leren en de impact daarvan voor de wijk hen haar bewoners. Door dit onderzoek kunnen ook andere gemeenten in binnen en buitenland leren van deze aanpak. Deze universiteiten doen dit onderzoek vanuit het instituut dat gespecialiseerd is in migratie.

Ik heb een andere vraag over asielzoekers en het beleid in Utrecht, waar kan ik terecht?

Op de website van de gemeente Utrecht vindt u actuele informatie en achterliggende documenten over asielzoekers in Utrecht.

Waarom is gekozen voor deze locatie?

Hier leest u meer over de keuze van de locatie in Overvecht.

Wat doen wijkpartijen bij Plan Einstein?

Vanuit het wijkbureau stemmen we activiteiten in de buurt af met de wijkpartijen. Waar mogelijk trekken we samen op. Wijk en Co is bijvoorbeeld actief in de buurt met samenlevingsopbouw. Zij bespreken met Socius Wonen en de jongeren uit Plan Einstein welke activiteiten samen ondernomen kunnen worden.

Hoe worden wijkbewoners betrokken?

De Klankbordgroep Overvecht met daarin wijkbewoners en mensen van het COA, Socius en de gemeente is sinds 2016 betrokken bij de plannen en voorbereidingen voor Plan Einstein. Zij overleggen regelmatig over de voortgang. Voor de cursussen worden ook wijkbewoners uitgenodigd mee te doen. Zij worden uitgenodigd via wijkorganisaties, via oproepjes in wijkberichten, de digitale nieuwsbrief Overvecht en Dreefnieuws magazine en social media. Bewoners kunnen ook meedoen aan andere activiteiten die vanuit Plan Einstein georganiseerd worden. Deze worden aangekondigd op deze website onder Nieuws. De activiteiten staan ook in de digitale nieuwsbrief Overvecht. U kunt zich hier via aanmelden voor deze nieuwsbrief van het wijkbureau. Nieuws over plan Einstein verschijnt ook op de Facebook/Echt Overvecht.

Ik wil een onderzoek doen voor mijn studie of een scriptie schrijven over Plan Einstein, waar kan ik terecht?

Op de site van Plan Einstein en op de gemeentelijke site vind je informatie over de aanpak en visie van deze Utrechtse innovatieve aanpak. Informatie over het Europese fonds waaruit Plan Einstein subsidie krijgt, vind je ook op de site van Urban Innovative Actions. Heb je een andere onderzoeksvraag bijvoorbeeld voor een master of PHD onderzoek, dan kun je een mailen naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl onder vermelding van je onderzoeksvraag, de naam van je studierichting, universiteit en je studiesupervisor. De universiteiten van Roehampton en Oxford doen onderzoek binnen Plan Einstein.